اعضای هیأت مدیره

آقای امراله ابراهیمی

رئیس هیأت مدیره


کارشناسی ارشد حسابداری

آقای محمد روحی

مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره


دکترای حسابداری

آقای داوود رزاقی

عضو هیأت مدیره


کارشناسی ارشد حسابداری

خانم نرگس نظری تنها

عضو موظف هیأت مدیره


کارشناسی ارشد حسابداری

آقای امید شفیعی

عضو موظف هیأت مدیره


کارشناسی ارشد حسابداری