اعضای هیأت مدیره

آقای امراله ابراهیمی

رئیس هیأت مدیره


کارشناسی ارشد حسابداری

آقای محمد روحی

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره


دکترای حسابداری

اسمعیل فرقی

نائب رئیس هیأت مدیره


مدرک کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

خانم نرگس نظری تنها

عضو موظف هیأت مدیره


کارشناسی ارشد حسابداری

مریم امید قائمی

عضو هیأت مدیره


کارشناسی ارشد MBA