سرمایه و سهام‌داران شرکت

 

سرمایۀ شرکت کارگزاری توازن بازار برابر با ۵۰ میلیارد ریال منقسم به ۵۰ میلیون سهم یک هزار ریالی با نام عادی می‌باشد که تماماً به‌صورت نقدی پرداخت شده است.

سهام‌داران شرکت، مجموعه ای از اشخاص حقیقی می باشند.