شماره حساب‌های شرکت (بورس کالا)

شماره حساب‌های شرکت ویژه معاملات در بورس کالای ایران


توجه: مشتریان محترم بورس تهران و فرابورس ایران، می‌توانند شماره حساب‌های مربوطه را با کلیک بر روی اینجا مشاهده نمایند.
ردیف نام بانک شعبه شماره حساب شماره شبا
۱ کشاورزی بورس کالا ۷۰۴۵۱۱۹۶۰ IR۵۶-۰۱۶۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰-۰۷۰۴-۵۱۱۹-۶۰
۲ تجارت بورس کالا ۱۰۴۳۱۸۸۲۷ IR۰۶-۰۱۸۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰-۰۱۰۴-۳۱۸۸-۲۷
۳ صادرات بورس کالا ۰۱۰۳۴۶۹۴۱۵۰۰۸ IR۳۶-۰۱۹۰-۰۰۰۰-۰۰۱۰-۳۴۶۹-۴۱۵۰-۰۸
۴ ملت بورس کالا ۱۲۲۱۴۴۲۸۸ IR۱۹-۰۱۲۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰-۰۱۲۲-۱۴۴۲-۸۸
۵ رفاه کارگران بورس کالا ۱۶۵۰۷۵۴۶۶ IR۳۵-۰۱۳۰-۱۰۰۰-۰۰۰۰-۰۱۶۵-۰۷۵۴-۶۶
۶ سامان مرکزی ۸۰۲-۴۰-۸۸۳۲۰۰-۱ IR۷۲-۰۵۶۰-۰۸۰۲-۰۴۰۰-۰۸۸۳-۲۰۰۰-۰۱