کمیته ی حسابرسی داخلی

 

کمیته‌ی حسابرسی داخلی

 

کمیتۀ حسابرسی داخلی به‌منظور ساماندهی نقش حسابرسی داخلی با هدف ارزش آفرینی و افزایش قابلیت اتکاء و اعتماد به صورت‌های مالی و گزارش‌های مالی و غیر مالی تشکیل شده است . سایر اهداف تشکیل کمیته به شرح زیر می‌باشد:
​​​​​​​
۱) اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی

۲) سلامت گزارش‌گری مالی

۳) اثربخشی حسابرسی داخلی

۴) استقلال و اثربخشی حسابرسی مستقل

۵) رعایت قوانین و مقررات