اعضای هیأت مدیره

اعضای هیأت مدیره

امراله ابراهیمی کهریزسنگی

رئیس هیأت مدیره
کارشناسی ارشد حسابداری

هنریک وسكانيانس اعقان

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره
کارشناسی ارشد حسابداری

سعید کاید

نائب رئیس هیأت مدیره
کارشناسی ارشد حسابداری

نرگس نظری تنها

عضو هیأت مدیره
کارشناسی ارشد حسابداری

مریم امید قائمی

عضو هیأت مدیره
کارشناسی ارشد MBA