سرمایه و سهامداران شرکت

 

سرمایه و سهام‌داران شرکت

 

سرمایۀ شرکت کارگزاری توازن بازار برابر با ۱۵۰ میلیارد ریال منقسم به ۱۵۰ میلیون سهم یک هزار ریالی با نام عادی می‌باشد که تماماً به‌صورت نقدی پرداخت شده است.
سهام‌داران شرکت، مجموعه ای از اشخاص حقیقی می باشند.